Dameklub Vedtægter

 

Vedtægter for Dameklubben Løvinderne. CVR-nr. 35 31 17 93

 

§ 1. Navn og hjemsted

 

Klubbens navn: Dameklubben Løvinderne

 

Klubbens hjemsted: Ledreborg Palace Golf, Lejre Kommune

 

Stiftelsesår: 2007

 

§ 2. Formål Dameklubbens formål i hovedpunkter er at:

 

- fremme interessen for golf blandt damespillere i Ledreborg Palace Golf, Lejre Kommune.

 

- at arrangere golf relaterede aktiviteter under hyggelige og sociale former på såvel hjemme- som udebane.

 

§ 3. Medlemmer

 

Klubben optager kvinder over 18 år, der er fuldgyldigt medlem af Ledreborg Palace Golf.

 

Og desuden og kvindelige juniorer mellem 15-18 som er fuldgyldige medlemmer af Ledreborg Palace Golf og har handicap Max. 36.

 

§ 4. Hæftelse

 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 5. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af min. 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med:

 

Formand

 

Næstformand Kasserer Sekretær og mindst 1 bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der vælges én revisor for 1 år ad gangen. Hvis et eller flere medlemmer forlader bestyrelsen i løbet af året, eller revisoren forlader posten, skal bestyrelsen supplere sig selv.

 

§ 6. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal

 

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

 

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

 

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Der skrives referat for de enkelte bestyrelsesmøder.

 

§ 7. Prokura

 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

 

Prokura tildeles to i foreningen, formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse.

 

§ 8. Kontingent Medlemskab af Dameklubben Løvinderne tegnes for 1 år ad gangen ved betaling af kontingent, fastsat på generalforsamlingen.

 

§ 9. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er dameklubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes efter afslutning af regnskab og senest slutningen af februar. Indkaldelsen samt det reviderede regnskab og dagsorden sendes via e-mail til medlemmerne samt opslag i klubben senest 3 uger før afholdelse.

 

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne som skal behandles på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Forslag til behandling udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

 

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Hvert fremmødt stemmeberettiget medlem kan stemme ved fuldmagt for andre.

 

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1, Valg af dirigent

 

2, Valg af referant 3, Valg af stemmetællere 4, Bestyrelsens beretning for det forløbne år og plan for næste års arbejde 5, Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for kommende år 6, Indkomne forslag 7, Fastsættelse af kontingent 8, Valg af de forskellige bestyrelsesposter og revisor 9, Eventuelt

 

§ 10. Vedtægtsændring Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§11. Ekstra ordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

 

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse – indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som der indkaldes til ordinær generalforsamling.

 

§ 12. Regnskabsår Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af een på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisor.

 

§ 13. Æresmedlemmer Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

 

Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning.

 

For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

 

§14. Opløsning af Dameklubben En opløsning af dameklubben kan kun ske ved at 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Hvis Dameklubben opløses fordeles kassebeholdningen ligeligt til de eksisterende medlemmer

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28/2 februar 2018.