Vedtægter for Ledreborg Palace Golf Club

 

 § 1

Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Ledreborg Palace Golf Club (herefter benævnt LPGC) og dens hjemsted er Lejre Kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golfunion under Dansk Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2

Formål

Det er klubbens formål at skabe enestående muligheder for, at medlemmerne kan spille golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til golfsporten.

Klubben skal i henhold til lejeaftale med Ledreborg Gods, der giver klubben brugsret til golfanlæg, drive en golfbane af høj kvalitet og international klasse og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således af klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Formålet udleves i et stærkt forretningsorienteret partnerskab mellem klubben og Ledreborg Gods.

 

§ 3

Medlemsskab

Som medlemmer i klubben optages kun personer, der opfylder Dansk Golf Unions bestemmelser for medlemsoptagelse.

Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Aktive medlemmer kan overgå til Flex medlemskab eller passivt medlemskab.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste, hvor Flex og passive medlemmer har præference.

Klubben har følgende medlemskategorier:

1. Juniorer (til og med det kalenderår man fylder 18 år)

2. Ungseniorer (til og med det kalenderår man fylder 25 år)

3. Seniorer

4. Sekundære (Longdistance)

5. Flexmedlemmer

6. Passive.

 

§4

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Årskontingentet kan opdeles i to eller flere betalingsrater. Medlemmer hæfter for hele det årlige kontingent, desuagtet der er to eller flere betalingsrater. Bestyrelsen kan beslutte opkrævningstidspunkter.

 

§ 5

Udmelding og udelukkelse af medlemmerÅrlig udmeldelse af LPGC sker ved opsigelse af medlemskab til Ledreborg Palace Golf Clubs sekretariat, skriftligt og senest 30. september. Ønske om overgang fra en medlemskategori til en lavere betalende kategori, samt fra aktiv til passiv medlem – skal ligeledes ske skriftligt til sekretariatet senest 30. september for at have virkning for det kommende kalenderår. Såfremt udmeldelse/ ændring af medlemskategori ikke sker rettidigt, hæfter medlemmet for kontingentet hele efterfølgende år.

Kontingentrestance ud over 45 dage medfører bortfald af spilleret. Genoptagelse af spilleret kan først ske, når hele restancen er betalt. Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent i mere end 1 måned udelukkes medlemmet fra deltagelse i de af klubben arrangerede turneringer.

 

§ 6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned i Lejre Kommune eller i en tilstødende kommune. Meddelelse herom indeholdende dagsorden for generalforsamlingen skal ske ved almindeligt brev eller elektronisk post med mindst tre ugers varsel.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i det år hvor generalforsamlingen afholdes.

Forslag til behandling, revideret regnskab for det foregående år samt budget for det år, generalforsamlingen afholdes i, udsendes til eller gøres på anden måde tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke har sæde i bestyrelsen.

Stemmeberettigede er klubmedlemmer der er aktive medlemmer efter § 3 og som ifølge dansk lovgivning er personligt myndige. Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem eller bestyrelsen fuldmagt til at repræsentere sig ved en generalforsamling. Et medlem kan kun repræsentere én fuldmagt.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes en gang på samtlige ledige poster. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges, og med kun en stemme pr. kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks holdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt ved almindeligt brev eller elektronisk med mindst 3 ugers varsel. Endelig dagsorden med bilag udsendes til eller gøres på anden måde tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

§ 7

 Dagsorden for Generalforsamlingen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkommende forslag

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent

6. Valg af formand for 2 år på ulige årstal (se dog § 8 )

7. Valg af indtil 6 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af indtil 3 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

§ 8 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen, idet der årligt afgår halvdelen. Genvalg kan finde sted. Formanden vælges særskilt af Generalforsamlingen.

To af bestyrelsens medlemmer, skal indstilles af Ledreborg Gods som udlejer. Disse skal dog være medlemmer af Ledreborg Palace Golf Club, lige som de skal vælges på klubbens generalforsamling efter samme retningslinjer som øvrige medlemmer til bestyrelsen.

 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt og myndigt medlem iflg. § 3. I tilfælde af vakance i bestyrelsen tiltræder suppleant(er). Er der ingen suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

 

 

§ 9

Forretningsorden

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt evt. øvrige poster og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen (oprundet) af de øvrige medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

§ 10                                                                

Daglig ledelse af klubben

Daglig ledelse varetages af et forretningsudvalg (FU) bestående af formand, kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem. FU skal til enhver tid være repræsenteret af 1 bestyrelsesmedlem indstillet af Ledreborg Gods. FU træffer beslutning i klubbens anliggender på bestyrelsens vegne. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at optage lån hos medlemmer med sammenlagt hovedstol på op til 1,5 mio. kr. Lånenes løbetid begrænses til maksimalt 5 kalenderår at regne fra dato for udbetaling af lån. Der redegøres herfor hvert år på ordinær generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgående forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 

§ 11

Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelser er behov for. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Derudover konstituerer udvalgene sig selv. Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

 

§ 12

Regnskab og revision

LPGC`s regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december. Den valgte revisor foretager en kritisk gennemgang af det afsluttede regnskab. Revisoren har til enhver tid ret til at efterse klubbens økonomiske dispositioner. Revisoren modtager regnskabet senest 3 uger før generalforsamlingen og den reviderede årsrapport udsendes iflg. § 6.

 

§ 13

Myndigheder

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbunds fastlagte betingelser for medlemskab.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem (EGA systemet).

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for LPGC’s aftale med Ledreborg Gods. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med skriftlig påtale, karantæne eller i gentagne eller i grove tilfælde med udelukkelse fra klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør-og Ordensudvalg. Afgørelsen om eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling.

Indbringelse for generalforsamling har ikke opsættende virkning.

 

§ 14

Vedtægtsændringer og klubbens opløsning

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftlig med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning. Den tiloversblevne formue tilfalder Ledreborg Fonden. Såfremt Ledreborg Fonden ikke eksisterer skal den tiloversblevne formue tilfalde Dansk Golf Union.

 

Vedtægtsændringer 29. marts 2017, samt ekstraordinær generalforsamling 25. april 2017.